Algemene voorwaarden

Mulder Schademotoren

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop en
verkoop, reparatie van auto’s, bedrijfsauto’s, motoren, caravans, opleggers, tractoren, boten,
scooters(brom- en snorscooters) fietsen en alle andere voertuigen niet met name genoemd.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :
Voertuig: auto, bedrijfsauto, motor, caravan, oplegger, tractor, boot, scooter en fiets: een voertuig
of een afgeleide daarvan, kan zowel met of zonder kenteken/registratie zijn. Alle niet met name
genoemde voertuigen vallen onder een van reeds genoemde voertuigen.
Overeenkomst: de overeenkomst van en koop en verkoop van een nieuw of gebruikt voertuig ,
danwel van onderdelen en toebehoren daarvan.
Verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt voertuig danwel
onderdelen of toebehoren daarvoor verkoopt.
Koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt voertuig danwel onderdelen of
toebehoren daarvoor koopt.
Garantie: de door de fabrikant, importeur of verkoper wordt verstrekt.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop en
verkoop.

Koop en verkoop:
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht, en is,
indien een termijn van aanvaarding is gesteld, van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde
termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts
geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft
het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits het voeruig onverkocht is gebleven. Ook als
is de aanvaarding door verkoper bevestigd, maar is de afgesproken aanbetaling niet binnen, dan kan
verkoper de aanvaarding annuleren, zonder opgaaf van redenen.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door verkoper, zijn slechts bindend indien en voorzover deze
schriftelijk zijn bevestigd.

Prijzen:
Alle prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege,
kosten van vervoer/verzekering/keuring, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Aflevering:
Het voertuig wordt afgeleverd ter vestigingsplaats van verkoper, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien het verkochte voertuig niet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, is
afgenomen, komt vanaf dat moment het voertuig voor rekening en risico van koper . Verkoper is
gerechtigd tot het berekenen van bewaarloon/stalling.

Annulering:
Als koper om wat voor reden dan ook, de koop annuleert, zal hij een bedrag van minimaal 10%
procent van de koopsom moet voldoen aan verkoper. Reeds gedane aanbetalingen worden hiermee
verrekend en niet terugbetaald.

Eigendomsrecht:
Verkoper behoudt zich het eigendom voor alle door hem aan koper geleverde zaken, totdat de
koopprijs geheel is voldaan. Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is
overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
Indien koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, of verkoper gegoede grond
heeft hij daarin zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde zaken terug te nemen. Alle kosten die hier voor verkoper uit voortvloeien zullen voor
rekening van koper zijn.

Ontbinding:
Indien koper na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien dagen nalatig blijft in de
nakoming van zijn verplichtingen jegens koper, zal de overeenkomst van rechtswege zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij verkoper alsnog uitvoering van de overeenkomst
verlangt. Indien de koper tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper
en de overeenkomst deswege is ontbonden, dient koper, zonder rechterlijke tussenkomst, een
boete van vijftien procent van de overeengekomen som te betalen. Alle hiervoor noodzakelijker wijs
te maken kosten zijn voor rekening van koper. Tevens is verkoper gerechtigd tot het ontbinden van
de overeenkomst indien koper overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot
faillietverklaring doet, danwel faillissement is uitgesproken.

Overmacht:
In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper ten gevolge van overmacht
bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verkoper gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet is
uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Overmacht wordt inbegrepen,
oorlog, terreur, brand, explosie, boycot, vorstverlet, transportproblemen, epidemieen, diefstal,
verduistering, uitvoerverboden, alsmede elke omstandigheid waardoor de normale gang in het
bedrijf van verkoper wordt belemmerd.

Aansprakelijkheid:
Verkoper is jegens koper niet aansprakelijk voor schade die het voorzienbare of rechtstreekse gevolg
is van een tekortkoming die het verkochte voertuig vertoond.

Garantie:
Alle door verkoper verkochte voertuigen wordt verkocht zonder enige vorm van garantie, tenzij
anders uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. In geval er wel garantie is bevestigd, vervalt elke
aanspraak op garantie indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper,
werkzaamheden door koper of een derde zijn uitgevoerd, welke betrekking hebben op het voertuig,
waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan

Geschillen:
Indien er een geschil tussen verkoper en koper is ontstaan, zal er altijd getracht worden dit onderling
op te lossen, mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de gang naar de rechter mogelijk. In
geval waar een rechter gekozen moet worden, zal altijd de rechtbank van de woonplaats van
verkoper worden gekozen. In dit geval dus Apeldoorn.

Back to top